SE13433/2012
NO UCH
Sandcroft's Gys Fraukje Of Alger
NHSB2746253
Alger
NHSB2638747
Abe
NHSB2486789
Sipke
NHSB2527701
Trienke Fan't Fügelhiem
NHSB2624710
Geisje
NHSB2529456
Scoby Fan Het Otter Nest
NHSB2385364
Roaske Fan't Winalduhiem
S36552/2009
DK UCH NO UCH NORD V-12
Sandcroft's Fraukje Mira Of Rimme
SE24081/2010
JEUW-06 WW-09
Rimme Sietske Fan'e Âlde Leane
NHSB2253782
Us Malle Peer Fan It Drentse Hiem
NHSB2372361
LU CH NL CH
Maantje Sietske Fan'e Alde Leane
S54289/2003
C.I.E DK UCH KBH V-06 NO UCH NO VCH SE VCH
Häromi's Mira Mar Cruise Of Biscaya
S31436/2001
LPI
Häromi's Inlet Biscaya Galewarning
S58877/2001
EUW-08 SL CH VWW-08 VWW-09
Branda