SE13438/2012
Sandcroft's Golda Fraukje Of Alger
NHSB2746253
Alger
NHSB2638747
Abe
NHSB2486789
Sipke
NHSB2527701
Trienke Fan't Fügelhiem
NHSB2624710
Geisje
NHSB2529456
Scoby Fan Het Otter Nest
NHSB2385364
Roaske Fan't Winalduhiem
S36552/2009
Sandcroft's Fraukje Mira Of Rimme
NHSB2566261
EUW-08 EUW-09 JWW-06 NO UCH VDH CH WW-09
Rimme Sietske Fan'E Alde Leane
NHSB2253782
Us Malle Peer Fan It Drentse Hiem
NHSB2372361
LU CH NL CH
Maantje Sietske Fan'E Alde Leane
S54289/2003
C.I.E DK UCH KBH V-06 NO UCH NO VCH SE VCH
Häromi's Mira Mar Cruise Of Biscaya
S31436/2001
LPI
Häromi's Inlet Biscaya Galewarning
S58877/2001
EUW-08 SL CH VWW-08 VWW-09
Branda